اموزشگاه زبان روسی شرق تهراناخذ ویزای کاری کانادا و استرالیا …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپمیکسرمستغرق واجیتاتور

جنگنده رهگیر میگ-31، هواپیمای گشتی نروژی را بر فراز دریای بارنتز همراهی کرد