برگزاری مذاکرات میان طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجیکستان