اتحادیه اروپا: معامله فرانسه با استرالیا غیرقابل قبول است