مشاور رئیس جمهور روسیه: مهم این است که آمریکا اهمیت دیدار پوتین و بایدن را درک کند