فرسودگی قطارهای مترو خطرآفرین است

فرسودگی قطارهای مترو خطرآفرین است