نماینده مجلس ایران: امیدواریم از مشکل تامین گاز در زمستان عبور کنیم