نماینده محصولات برق صنعتی ISBS …دستگاه کارتخواننیم ست نقره طرح جواهرنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

واکنش خطیب‌زاده به