آمریکا 60 زندانی داعشی را به پایگاه خود در حسکه منتقل نمود