میز کار تمام استیلخط کامل تصفیه ، فرآوری و بسته بندی …شنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

آمریکا، ترکیه را به طور قطعی از برنامه‌ اف۳۵ کنار گذاشت