روسیه از آمریکا خواست تا اثرات حضور خود را از عراق، لیبی، افغانستان و سوریه پاک کند