بیانیه اعتراضی مشترک رومانی، انگلیس و آمریکا در خصوص نفتکش مرسر