میزان واکسیناسیون جمعیت واجد شرایط در ایران به ۸۰ درصد رسیده است