مقام ایرانی: اقدامات پاکستان درافغانستان، نقض قوانین بین المللی است