مقام ایرانی پیش بینی کرد که احتمالا خشکسالی تا زمستان ادامه خواهد داشت