پرسپولیسی‌ها پیش از داربی تهران شارژ مالی شدند

پرسپولیسی‌ها پیش از داربی تهران شارژ مالی شدند