دستیار وزیر امور خارجه ایران: نشست فرمت مسکو بدون نتیجه پایان یافت