آغاز رزمایش روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در نزدیکی مرز افغانستان