دوزینگ پمپ .مترینگ پمپسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومتسمه حمل بار سلیمیآموزش تخصصی دف در تهرانپارس

آمریکا دو فرمانده حوثی های یمنی را تحریم کرد