دفتر فنی مهرمس شعبه 2دستگاه تسمه کشفروش داکت اسپلیت و اسپیلتنگهداری سالمند

وقوع سیل اخیر در ایران حداقل ده قربانی گرفت