ثبت نام ۳ میلیون نفر برای دریافت اینترنت هدیه «آموزش مجازی»