مقام حزب‌ الله: مقاومت مراقب آمریکا و سیاست هایش در منطقه است