سرلشکر سلامی: تمامی پیشرفت های ما در دوران تحریم حاصل شده است