آیا طراحان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به اهداف خود خواهند رسید؟