پنتاگون از آزمایش موفقیت آمیز توسعه سلاح هایپرسونیک خبر داد