آمریکا به تلاش ایران برای ربودن کشتی در خلیج عمان مشکوک است