روسیه: آمریکا و متحدانش باید مسئولیت کامل بازسازی افغانستان را برعهده بگیرند