موسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطیدستگاه سیل لیوانتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هارددستگاه تسمه کش

اظهارات خطیب زاده در خصوص گفتگوهای ایران و عربستان