تعمیر تلویزیون سامسونگسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارساینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …

همتی: به انزوای خارجی پایان خواهیم داد