عذرخواهی روحانی از مردم برای عیب و نقص ها در آخرین جلسه دولت