بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …زیتون و روغن زیتوندستگاه تاریخ زن دستیقالیشویی ستارخان

سازمان ملل درخصوص درگیری در اورشلیم به خاطر آمریکا به توافق نرسید