یک کارمند بیمارستان به مدت سه ماه بیماران را شکنجه می کرد + عکس