قوطی سازیقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …پله گرد فلزی آس استپدستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

واکنش مجری برنامه به جون دل خطاب کردن او +ویدئو