نامه نمکی به رهبر ایران: با تخریب زیرساخت‌ های سلامت فاجعه رخ می‌ دهد