ترجمه فوری ترکی استانبولیکار در منزلسنین پلاستبرس صنعتی

ترامپ: ما به شکلی دیگر باز خواهیم گشت