ژنرال ارتش روسیه که اغلب در کنار پوتین ظاهر می شود