رئیسی: سیاست خارجی کشور تعامل گسترده با دنیا به‌ ویژه همسایگان است