بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …برنج تک و توک نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

پوتین و مرکل بصورت تلفنی موضوع تحریم تسلیحاتی ایران را مورد گفتگو قرار دادند