سخنگوی کاخ سفید: دیپلماسی هنوز هم بهترین گزینه برای ایران است