بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …بهترین آموزشگاه زبانساندویچ پانل دیواری کبیر پانلآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

آمریکا و اروپا از طالبان می‌خواهند تا حمله مسلحانه را متوقف کنند