آمریکا به یکی از رهبران القاعده در شمال غرب سوریه حمله کرد