کشف و ضبط دوهزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال در قزوین