روسیه: در نتیجه گیری و اقدام برای حادثه کشتی عجله نکنید