قالب بتندوزینگ پمپ .مترینگ پمپنیروی خدماتی و کمک انباردارتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

گفتگوی ظریف با دبیرکل سازمان ملل با محوریت بحران یمن