آغاز اجرای پروژه های مشترک کشورهای ناتو برای دفاع از خود در برابر تسلیحات کشتار جمعی