تعمیر تلویزیون ال جیپنجره هافمن | پنجره دوجداره هافمن …لوله پیمتاش ترکیهتدریس طب سنتی

مهدیزاده: در اقتصاد نفتی نمیتوان نخبه پرورش داد