رئیسی: شرایط سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور فراهم است