رئیسی از کشورهای اروپایی خواست در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنند