تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهتست oaeتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانشرکت مهندسین مشاور

در آمریکا ثبوت نشت ویروس کرونا از آزمایشگاه چین را ارائه دادند