چین متعهد می شود دو میلیارد دوز واکسن در سراسر جهان عرضه کند