سازمان ملل درخواست برگزاری کنفرانس خیرین برای کمک به افغانستان را بررسی می کند